We buy, We execute. You celebrate!
{ }

LEGEA 76/1994 -pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992

Art. 1.
Legea nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 1 alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Sint exceptate de la prevederile alin. 1 locuintele care depasesc suprafetele maxime prevazute in actele normative in baza carora s-au executat locuintele din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice si bugetare de stat, precum si cele care prezinta, la data vinzarii, finisaje superiore echivalente unor lucrari de arta sau ornamentale deosebite sau care beneficiaza de dotari speciale cum ar fi: piscina, sauna, sera, crama, bar-vinoteca, camera frigorifica sau altele asemenea. De asemenea, sint exceptate locuintele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite in functii drept locuinte pe durata exercitarii functiei, chiar daca acestea sint scoase ulterior din evidenta locuintelor de protocol.” 2. Articolul 2 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Fac exceptie de la prevederile alin. 1 locuintele, in curs de executie care trec, prin protocol, fara plata, in patrimoniul Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Ministerului Justitiei – Directia generala a penitenciarelor, precum si cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investitii sau le achizitioneaza folosind alocatii bugetare care se asigura in acest scop. Aceste locuinte sint supuse regimului locuintelor prevazute la art. 1 alin. 3.” 3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ART. 4 – Garajele construite din fondurile statului sau din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat pot fi cumparate de titularii contractelor de inchiriere, fara licitatie. Pretul de vinzare al acestor spatii se stabileste la valoarea de circulatie de la data vinzarii.” 4. La articolul 7, dupa alineatul 1 se introduc doua alineate, cu urmatorul cuprins: „De asemenea vor fi vindute la cerere, in conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de inchiriere si locuintele care inainte de 6 august 1945 au apartinut institutiilor de stat, regiilor autonome si societatilor cu capital de stat care si-au incetat existenta dupa aceasta data sau, dupa caz, au devenit, prin reorganizare, unitati economice sau bugetare de stat. Evaluarea si vinzarea locuintelor prevazute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au incheiat contracte de vinzare-cumparare pina la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vor face in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzura din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat in functie de cresterea salariului minim brut pe tara la data cumpararii, fata de cel existent la data intrarii in vigoare a Legii nr. 85/1992.” 5. Actualele alineate 4 si 5 ale articolului 7 se modifica si se inlocuiesc cu trei alineate, avind urmatorul cuprins: „Locuintele de interventie, in sensul prezentei legi, sint cele destinate cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare care, prin contractul de munca, indeplinesc activitati sau functii ce necesita prezenta, permanenta sau in caz de urgenta, in cadrul unitatilor. Aceste locuinte nu se vind. Unitatile economice sau bugetare pot sa detina si sa contruiasca din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate inchirierii salariatilor acestora, cu contract de inchiriere accesoriu la contractul de munca. Modul de administrare si eventuala instrainare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitatilor. Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de Interne, nu se vind.” 6. Articolul 9 alineatul 3 se abroga. 7. Articolul 10 alineatele 3 si 4 se modifica si vor avea urmatorul cuprins „Dreptul de proprietate prevazut la alin. 1 se dobindeste si asupra terenului aferent cladirii, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau fisele tehnice de masuratori terenului aferent cladirii. Pentru persoanele care dobindesc locuinte in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, atribuirea terenului se face in conditiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.” 8. Articolul 11 alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Familia, in intelesul reglementat prin dispozitiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 5/1973, care detine mai multe locuinte cu chirie, poate cumpara, in conditiile prezentei legi si ale Decretului-lege nr. 61/1990, doar o singura locuinta.” 9. Articolul 12 alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Sumele incasate din avans si din ratele lunare ale pretului pentru locuinte construite din fondurile statului se varsa integral la bugetele municipiilor, oraselor sau comunelor in care se afla situate locuintele respective.” 10. Dupa alineatul 2 al articolului 12 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins: „Sumele obtinute din vinzarea la licitatie a constructiilor finantate din fondurile statului, prevazute la art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 si art. 6 alin. 1, se retin in afara bugetelor locale, la nivelul autoritatilor publice locale pe a caror raza teritoriala se afla constructiile respective, pentru a fi utilizate numai pentru finalizarea celorlalte locuinte aflate in diferite stadii de executie si pentru care se continua finantarea din fondurile statului. In situatia in care nu mai exista locuinte in curs de executie in unitatea administrativ-teritoriala, sumele respective se vor varsa conform alin. 2.” 11. Articolul 15 alineatul 4 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: „Pina la achitarea integrala a pretului, locuinta dobindita in conditiile prezentei legi nu poate fi instrainata sau restructurata fara autorizarea prealabila a unitatii vinzatoare. Unitatea vinzatoare isi garanteaza incasarea pretului prin inscrierea ipotecii asupra locuintei, operatiune care este scutita de taxa de timbru.” 12. Articolul 19 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Contractele de vinzare-cumparare incheiate cu incalcarea dispozitiilor Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi sint lovite de nulitate absoluta.”cs

Art. 2.
Legea nr. 85/1992 privind vinzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 iulie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Ce inseamna audit energetic ? De ce am nevoie de un certificat energetic ? Cat costa un certificat de performanta energetica ?

Ce este certificarea energetica ?
Este o procedura de evaluare a performantei energetice a locuintei Dvs. (apartament sau cladire unifamiliala) in conditii de utilizare si de climat standardizate, folosind o metodologie de calcul definita prin legislatie si norme tehnice. Procedura se refera la determinarea nivelului de protectie termica al cladirii si a eficientei energetice a instalatiilor aferente (de incalzire interioara, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum si de iluminat) si vizeaza in principal:

 •  investigarea preliminara a cladirii si a instalatiilor aferente;
 • determinarea performantelor energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia;
 • determinarea consumului anual de energie al cladirii pentru incalzirea spatiilor, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum si de iluminat;
 • concluziile auditorului energetic asupra evaluarii.

Daca este cazul, sunt luate in considerare si energia produsa de diverse surse locale cum ar fi: pompe de caldura, panouri solare termice, panouri fotovoltaice, instalatie de cogenerare, etc. Consumul de energie primara calculat este raportat la suprafata incalzita a locuintei si se exprima in kWh pe metru patrat de pardoseala incalzita si pe an [kWh/mp/an].

Cum se face certificarea energetica ?
Pornind de la caracteristicile reale ale sistemului constructie – instalatii aferente, locuinta se incadreaza intr-o clasa de performanta energetica si de mediu, acordandu-se totodata si o nota energetica.
In final se eleboreaza Certificatul Energetic care este un document oficial tiparit ce cuprinde indicatori numerici sau/si alfanumerici (asa cum sunt etichetele pentru frigidere) si care exprima performanta energetica a locuintei. Prin continutul sau,certificatul poate oferi unui cumparator sau chirias prezumtiv informatii privind consumul de energie in conditii standardizate (deci la cat se ridica cheltuielile lunare de intretinere), si, totodata, acesta poate sa-si faca o idee cu privire la suma pe care ar trebui sa o cheltuiasca pentru a aduce locuinta la parametri optimi.
Pentru a putea emite certificatul, auditorul colecteaza si prelucreaza date si informatii in care scop face o investigarea preliminara a cladirii, operatiune ce presupune o vizita a locuintei ce urmeaza a fi certificata. Vizita include un tur complet al casei (inclusiv subsol si pod), cu luarea de notite, studiul documentelor disponibile (Cartea tehnica a constructiei), executarea controalelor necesare, urmate de prelucrare a datelor.
Analiza documentatiei care a stat la baza executiei cladirii va fi completata cu un releveu al zonelor cu degradari specifice (igrasie, infiltratii de apa, condens, mucegai etc.), precum si cu un releveu al instalatiilor in scopul evidentierii modificarilor efectuate asupra acestora.
De la data de 01.01.2011, Certificatul Energetic (valabil timp de 10 ani de la emitere intocmit de catre un auditor energetic va fi obligatoriu in cazul in care locuinta se inchiriaza, se vinde, se reabiliteaza sau pentru receptia cladirilor noi edificate.

Cine poate emite un certificat energetic ?
Certificatul poate fi emis NUMAI de catre auditori energetici pentru cladiri gradul I si II, atestati tehnico-profesional de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

 • auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional I, pot sa elaboreze certificatul de performanta energetica pentru toate categoriile de cladiri prevazute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 372/2005, cu modificarile ulterioare, care se construiesc, se reabiliteaza termic, sunt vandute sau inchiriate, inclusiv pentru cladirile care se incadreaza in prevederile art. 14 din lege (cladirile cu o suprafata utila de peste 1.000 mp, aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice);
 • auditorii energetici pentru cladiri, grad profesional II, pot sa elaboreze certificatul de performanta energetica pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si blocurile de locuinte care se construiesc, precum si pentru cladirile tip locuinta unifamiliala si apartamentele din blocurile de locuinte care se vand sau se inchiriaza.

De ce este nevoie de un Certificat Energetic ?
Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor solicita statelor membre, printre altele, sa stabileasca un sistem de certificare energetica a cladirilor. Scopul final este de a permite potentialilor cumparatori si chiriasi sa compare in mod obiectiv performanta energetica a proprietatilor de pe piata. Certificatul este emis, indiferent de rezultat (bun sau rau), si va fi comunicat catre proprietar care il va pune la dispozitia potentialului cumparator sau chirias.
Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corecta a pretului locuintei sau chiriei, in sensul ca, chiria sau pretul caselor cu o nota energetica mai mare va creste, intrucat sunt mai ieftin si usor de intretinut, in detrimentul celor cu o eficienta energetica redusa. Astfel, la cumparare, clientul va decide daca va alege o cladire de clasa A, eficienta energetic sau o cladire de clasa D cu o eficienta mai redusa.

Care sunt obligatiile unui auditor energetic ?
a) Sa foloseasca metodologia si normele in vigoare.
b) Sa editeze certificatul pe suport hartie (2 exemplare) si in format electronic. Certificatele editate pe suport hartie le gestioneaza astfel:

 • un exemplar se preda proprietarului;
 • un exemplar se pastreaza in arhiva auditorului, pe perioada de valabilitate a certificatului (10 ani).

c) Sa transmita certificatul in format electronic la INCD URBAN-INCERC Bucuresti, in termen de 5 zile de la data inregistrarii in registrul propriu de evidenta a certificatelor si rapoartelor de audit (in vederea constituirii bazei de date specifice domeniului eficientei energetice a cladirilor).
d) Sa isi exercite atributiile in deplina independenta.
e) Sa respecte Codul de conduita a auditorului energetic pentru cladiri (anexa 6 la Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri aprobat prin Ordinul MDRT nr. 2.237/2010);
f) Un auditor NU POATE sa emita certificat daca:

 • are un drept de proprietate sau coproprietate asupra cladirii ce urmeaza a fi certificata;
 • daca are o relatie de familie, in linie directa cu proprietarul
 • daca este legat printr-un contract de munca sau alt acord cu proprietarul

Documente si informatii necesare (de pregatit inainte de vizita la domiciliul Dvs.)
Certificarea energetica a locuintei (implicit si certificatul energetic) se bazeaza pe informatii, constatari si dovezi certe. Numai elementele si faptele ce pot fi observate direct, vizual, sau care reies dintr-un document acceptabil pot fi luate in considerare. Prin urmare, este important ca Dvs. sa adunati toate documentele si informatiile referitoare la proprietatea pe care o aveti, si sa le puneti la dispozitia auditorului energetic pentru cladiri (informatii cu privire la materialele din care este realizata casa, data terminarii – data PIF, planurile imobilului cu precizarea orientarii cardinale, date cu privire la consumurile lunare de apa calda si cele anuale de energie pentru incalzirea imobilului, numarul de  utilizatori, etc…
Cea mai importanta piesa este Cartea tehnica a constructiei – documentatia care a stat la baza executiei cladirii si instalatiilor aferente si care trebuie sa cuprinda cel putin:

 •  partiurile de arhitectura ale fiecarui nivel;
 • dimensiunile geometrice ale elementelor de constructii: fundatii, pereti, stalpi, grinzi, buiandrugi, placi, elementele sarpantei;
 • dimensiunile golurilor din pereti, distanta dintre goluri, inaltimea parapetelor;
 • structura anvelopei cladirii;
 • tipul de usi si ferestre;
 • alcatuirea si materialele care compun elementele de inchidere exterioara sau de separare intre spatii cu diverse regimuri de temperatura;
 • planuri si scheme ale instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum si electrice (iluminat).

In cazul cand aceasta documentatia de baza lipseste, se executa un releveu al cladirii, evidentiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

De ce depinde pretul unui certificat energetic ?
Pretul unui certificat energetic bazat pe necesarul energetic al unei cladiri/apartament, calculat teoretic depinde de:

 •  tipul cladirii (rezidentiala sau nu; cladire unifamiliala sau bloc de locuinte, etc);
 • complexitatea constructiei;
 • suprafata anvelopei termice luata in considerare;
 • datele puse la dispozitie de catre beneficiar (Cartea tehnica a cladirii, etc);
 • timpul lasat la dispozitie pentru realizare; etc

Puteti downloda de aici  lista auditorilor atestati din Bucuresti

citeste mai departe http://blog.aisielimobiliare.ro/ce-inseamna-audit-energetic-de-ce-am-nevoie-de-un-certificat-energetic-cat-costa-un-certificat-de-performanta-energetica/

Sidebar